Whistleblower

Whistleblower

We want to do what is right

Our company strives to maintain a transparent business climate and high business ethics. We value the safety and respect of everyone affected by our business. You have a vital role in our success.

Our Whistleblowing service

Whistleblowing provides an opportunity to report suspicions of misconduct; anything that is not in line with our values and policies. Our whistleblowing service is an early warning system to reduce risks. It is an important tool to foster high ethical standards and maintaining customer and public confidence in us.

Primarily we encourage you to contact a manager in our organisation. If you feel you cannot be open with your information, we offer the option of reporting your concern anonymously.

Find our Whistleblower function here: https://report.whistleb.com/en/rol

———————-

Vi vill göra rätt

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

Här hittar du vår Visselblåsartjänst: https://report.whistleb.com/sv/rol
———————-

Norime veikti tinkamai

Mūsų įmonė stengiasi palaikyti skaidrų verslo klimatą ir laikytis aukštų profesinės etikos normų. Vertiname saugumą ir atsižvelgiame į visus, susijusius su mūsų verslu. Jūsų vaidmuo gyvybiškai svarbus mūsų sėkmei.

Mūsų informavimo tarnyba

Naudodamiesi „Whistleblowing” (Informavimo tarnybos) paslauga darbuotojai gali pranešti apie įtariamą netinkamą elgesį – apie viską, kas nesiderina su mūsų bendrovės vertybėmis ir politika. Mūsų „Whistleblowing” tarnyba – tai išankstinio perspėjimo sistema rizikai sumažinti. Tai svarbi priemonė verslo etikai puoselėti ir išsaugoti klientų bei visuomenės pasitikėjimą mumis.

Pirmiausia raginame kreiptis į jūsų organizacijos vadovą. Jeigu jaučiate, kad negalite savo informacijos pateikti atvirai, siūlome galimybę tai padaryti anonimiškai.

Nuoroda: https://report.whistleb.com/lt/rol

———————-

我们要按正确地方式行事

我们的公司力图维护透明的商业环境和高标准的商业道德。我们尊重我们业务所涉及的每个人,并重视他们的安全。

您,作为一名员工,在我们的成功中起到关键作用。

我们的举报服务

举报服务为所有员工提供了,就怀疑为不当之行为及有违本公司价值观和政策的任何情况进行报告的机会。 我们的举报服务是用以减少风险的一个预警系统。对于培育高标准商业道德以及维护客户和公众对我们的信心,它都是一项重要的工具。

首先,我们鼓励您与我们组织内的一名经理取得联系。如果您觉得不方便实名地提供信息,我们也为您提供了匿名报告所担忧事项的方式。

关联 https://report.whistleb.com/zh/rol

Documentation

Name
File Type
Description
Document
No items found.